Användarvillkor

Allmänt

Dessa villkor (“Användarvillkoren”), tillsammans med övriga villkor som finns på FörValters webbplats och webb-applikationer (gemensamt ”Applikationen”) samt eventuella särskilda villkor som FörValter i vissa fall tillhandahåller en användare separat, reglerar din användning av FörValters tjänster (”Tjänsterna”).

Genom att använda Tjänsterna godkänner du dessa Användarvillkor och förbinder dig att följa dem. Vi rekommenderar dig att läsa Användarvillkoren noggrant och spara dem för framtida bruk av Tjänsterna.

Dessa Användarvillkor v1.0 gäller från April 2020. FörValter kan komma att ändra Användarvillkoren från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade Användarvillkoren på Webbplatsen. De ändrade Användarvillkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras på vår webbplats. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade Användarvillkoren 30 dagar efter meddelande härom eller genom publicering på Webbplatsen.

Dina personuppgifter

I FörValters Personuppgiftspolicy finner du information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsterna. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av FörValters Personuppgiftspolicy.

Förutsättningar för att använda Tjänsterna

För att ingå avtal om Tjänsterna måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Tjänsterna tillhandahålls inte till personer eller företag som tidigare har brutit mot Användarvillkoren, tidigare av FörValters tillhandahållna villkor eller lagar och regler. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget till dessa Användarvillkor.

FörValter kan utan föregående meddelande komma att ändra Tjänsternas layout eller utformning I övrigt, samt lägga till eller ta bort funktioner.

Immateriella rättigheter

Allt material i Tjänsterna är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och/eller andra immaterialrättsliga regler. Om inte annat anges är allt material i Tjänsterna FörValters exklusiva egendom.

Du får skriva ut enskilda sidor från FörValters Tjänster men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information från Tjänsterna utan föregående skriftligt tillstånd från FörValter. Du bör alltid tänka på att det kan finnas andra än FörValter som har rättigheter till materialet i Applikationen och dessa då också måste ge sitt tillstånd. All otillåten användning medför ersättningsskyldighet.

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som du skapar, producerar och/eller lägger upp i Applikationen som t.ex. bilder, texter och information (“Användargenererat innehåll”).

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv skapat innehållet (vare sig det är exempelvis en bild, en text eller information), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet i Applikationen i enligt med Användarvillkoren.

Du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material, såsom skyddade bilder eller annat upphovsrättsligt skyddat material som du inte har fått tillåtelse att använda i det Användargenererade innehållet och inte heller annans logotyp.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det Användargenererade innehållet och också godkänt användandet av den information som kan finnas på dem inklusive personuppgifter.

Genom att lägga upp Användargenererat innehåll, ger du FörValter en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Du efterger härmed alla krav på ersättning från FörValter för FörValters användning av det Användargenererade innehållet.

Ansvar

Tjänsterna är huvudsakligen en kommunikationsplattform där du kommunicerar problem, ärenden eller behov till fastighetsägaren, fastighetsskötaren eller med representanter för företag som hanterar ert boende som fastighetförvaltningen, bostadsutvecklare eller styrelsen i en förening.

FörValter har ingen kontroll över eller medverkar i kommunikationen mellan individer eller företag. FörValter ansvarar inte för innehållet i denna kommunikation och har ingen skyldighet att granska eller övervaka innehållet.

FörValter har rätt att när som helst stänga av dig och blockera dig som användare om FörValter anser att du bryter mot Användarvillkoren eller annars använder Tjänsterna på ett sätt som enligt FörValter uppfattning kan orsaka FörValter eller tredje man skada.

FörValter garanterar inte en kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsterna. Driften av Tjänsterna kan komma att störas av underhåll av Tjänsterna eller faktorer utanför FörValters kontroll. FörValter kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Tjänsterna och dess innehåll.

Skadeersättning

Du åtar dig att hålla FörValter skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa Användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Ångerrätt

Du är medveten om att genom att du tar del av eller påbörjar utnyttjandet av Tjänsterna föreligger inte någon ångerrätt.

Du kan närsomhelst avsluta användningen av Tjänsterna.

Kontaktuppifter

E-post: Bjandren@kth.se

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag gäller för dessa Användarvillkor och eventuell tvist ska lösas i svensk domstol.